Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Politika jakosti

Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti stavebnictví a to nejen v našem Pardubickém regionu.

Záměrem Naší firmy je trvalé zajišťování kvality námi poskytovaných služeb s minimálními dopady na životní prostředí. Chceme vystupovat v EU ve srovnatelném oboru podnikání jako rovnocenný partner. Pro dosažení těchto záměrů má naše firma zaveden a udržuje integrovaný systém.

Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí a snaha o nepřetržité snižování negativních vlivů na životní prostředí je nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání. Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy stanovilo tuto
POLITIKU JAKOSTI

  •     Přesné určení potřeb a očekávání zákazníků, jejich plnění a orientace na zákazníka a jeho spokojenost je prioritou všech zaměstnanců.
  •     K vývoji a zlepšování SMJ společnost zabezpečuje plnění politiky jakosti, zajišťuje dostupnost nezbytných zdrojů pro zabezpečování rozvoje SMJ a provádí jeho pravidelné přezkoumání
  •     Pro vyšší spokojenost zaměstnanců společnost zaměřuje svoji prioritu na zlepšování pracovních podmínek a zvyšování kvalifikace

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKU

  •     Usilovat o trvalé zlepšování svého enviromentálního profilu pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí.
  •     Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování ŽP.
  •     Dodržovat příslušné právní předpisy na ochranu životního prostředí, které se na naši společnost vztahují.
  •     Vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí.
  •    O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance a ostatní osoby pracující ve prospěch organizace
  •     Preferovat služby příznivější k životnímu prostředí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
  •     Minimalizovat negativní dopad případných havarijních situací.